Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku
im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej
Strona głównaAktualnościPrawo szkolneRegulaminy i proceduryWydarzenia, Galeria 2015/16UczniowieRodziceSchronisko młodzieżoweStowarzyszenie ,,Życzliwi Dwójce"Archiwum 2010/14Wydarzenia, Galeria 2010/11Wydarzenia sportowe. Galeria 2010/11Wydarzenia sportowa. Galeria 2011/12Wydarzenia, Galeria 2011/12Wydarzenia, Galeria 2013/14 Wydarzenia, Galeria 2014/15
Obchody Roku Korczaka - scenariusz
Walne zebranie - 8.06.2011 r.
wydarzenia
120 rocznica urodzin A. Fiedlera 19.11.2014 r.
Rok Korczaka - zaproszenie na sesję
Obchody Roku Korczaka - scenariusz

 

Janusz Korczak i jego dzieło – Rok Korczaka 2012
 
 
Cel główny: Dziedzictwo kulturowe nieodzownym systemem wartości dla wychowania młodego człowieka.
Cele szczegółowe:
1. Zapoznanie z postacią Janusza Korczaka.
2. Popularyzowanie idei Janusza Korczaka.
3. Przybliżenie dzieciom zagadnienia dotyczącego ich praw (w rodzinie, szkole,
    państwie), dokumentów, które mówią o prawach dziecka, instytucjach, które pomagają 
    dzieciom w egzekwowaniu ich praw.
4. Inspirowanie nauczycieli do projektowania i wdrażania inicjatyw związanych z
    ogłoszeniem roku 2012 przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Korczaka, 70
    rocznicą śmierci Janusza Korczaka oraz 100 rocznicą otworzenia przez ,,Starego Doktora”
    Domu Sierot w Warszawie.
5. Udział w działaniach zaproponowanych przez  Rzecznika Praw Dziecka.
6. Krzewienie wartości patriotycznych oraz rozbudzanie tożsamości narodowej,
    poszanowanie własnego dziedzictwa drogą do poszanowania innych kultur.
7. Integracja środowisk szkolnych, pogłębianie więzi koleżeńskiej.
 
Tematyka: Janusz Korczak jego życie, poglądy na wychowanie dzieci - prekursor działań na rzecz praw dziecka, twórczość literacka.
Organizatorzy: Stowarzyszenie ,,Życzliwi Dwójce” przy SP nr 2 w Kórniku,
                       SP nr 1 i 2 w Kórniku.
Konkursy:
I.       Na najciekawszy plakat poświecony Januszowi Korczakowi.
1.      Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych klas IV- VI gminy Kórnik.
2.      Konkurs przebiega dwuetapowo:
a)      I etap – szkolny
b)      II etap – gminny.
3.      Każda szkoła przedstawia do II etapu maksymalnie trzy plakaty.
4.      Autorem plakatu może być jedna lub dwie osoby.
5.      Format – A1 lub A2. Technika dowolna, można wykorzystać zdjęcia, ilustracje, rysunki, mapki itp.
6.      Termin i miejsce oddawania prac – 30 listopada 2012 w SP nr 2 w Kórniku.
7.      Szkolną komisję konkursową powołują dyrektorzy szkół.
8.      Gminną komisję konkursową powołują organizatorzy. Rozstrzygnięcia komisji są ostateczne.
9.      Fundatorem nagród są władze samorządowe gminy Kórnik.
10. Oceniane będą:
a)      oryginalność i pomysłowość
b)      poprawność merytoryczna (ze wskazaniem osiągnięć)
c)      poprawność edytorska
d)     estetyka pracy
e)     wykorzystanie zdjęć, własnych szkiców, rysunków
f)      symbolika
11. Prace są zwracane do szkół.
 
II.    Konkurs wiedzy o Januszu Korczaku
1.      Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VI.
      Konkurs przebiega jednoetapowo: etap – szkolny – 23.11.2012 godz. 10:00 –
      rozwiązanie testu dostarczonego przez organizatora.  
2.      Organizatorzy dostarczają kryteria oceny testu.
3.      Szkolną komisję konkursową powołują dyrektorzy szkół. Komisja poprawia testy zgodnie z kryteriami i przesyła trzy najlepsze prace do SP nr 2 w Kórniku w terminie do 26.11.2012 r.
4.      Troje uczniów, którym za test przyznano w gminie najwyższą ilość punktów zostaje kolejno zwycięzcami konkursu wiedzy.
5.      Gminną komisję konkursową powołują organizatorzy. Rozstrzygnięcia komisji są ostateczne.
6.      Fundatorem nagród są władze samorządowe gminy Kórnik.
7.      Zagadnienia do konkursu znajdują się w załączniku.
 
Sesja popularno – naukowa – 7.12.2012 r. godz. 17:00 w SP nr 2 w Kórniku
Program sesji:
  • Inscenizacja ,,Janusz Korczak” – wykonanie SP nr 2 w Kórniku
  • Prawa dziecka:
a)      Prawa dziecka – Konwencja o prawach dziecka – wykonanie SP nr 2 w Kórniku
b)      Prawo dziecka do wychowania się w rodzinie – przedstawienie prawa i krótka scenka – wykonanie SP w Szczodrzykowie
c)      Prawo dziecka do oświaty i nauki - przedstawienie prawa i krótka scenka – wykonanie SP Radzewo
d)     Prawo dziecka do kultury i wypoczynku - przedstawienie prawa i krótka scenka – wykonanie SP nr 1 w Kórniku
  • Ogłoszenie wyników konkursów i wręczenie nagród
  • Zwiedzanie wystawy „Prace pokonkursowe”
  • Poczęstunek
                      
Uwagi końcowe:
1. Lista uczestników konkursów zostanie umieszczona na stronie internetowej SP nr 2 w
    Kórniku/Stowarzyszenie.
2. Rozstrzygnięcia komisji konkursowej są ostateczne.
3. Wszyscy uczestnicy konkursów gminnych otrzymają dyplomy, laureaci I, II, III miejsc dyplomy i nagrody.
5. Za bezpieczeństwo uczestników odpowiadają ich opiekunowie.
6. Wszelkie informacje w sprawie konkursów można uzyskać pod nr telefonu
    61-8-170-470.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie zmianę terminów.         
                       
 
Organizatorzy